Vårt mandat og hva vi tror.

Evangeliehuset er en menighetsplantende menighet.

Evangeliehuset´s drøm er å være et sted der Gud og mennesker trives.

Evangeliehuset sitt mandat er å forkynne nådens evangelium til alle mennesker, utruste de troende, trene ledere og plante nye menigheter.

Vi i Evangeliehuset tror at alle som bekjenner og tror på Jesus Kristus og tror at Jesus døde for alle mennesker og sto opp igjen, de tilhører Guds familie og har fått evig liv og skal ikke fortapes. Den som tror på Jesus blir ikke fordømt , Men den som ikke vil tro er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Jesus Kristus.

Vi i Evangeliehuset tror at det evige livet er å kjenne Faderen og Jesus Kristus. Joh 17.3

Vi i Evangeliehuset tror at Gud er En. I Guddommen er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Vi i Evangeliehuset tror på Jesus Kristus som vår Herre og Gud. Jesus er det synlige bilde på Guds vesen. Jesus viste oss hvem Gud Faderen er. Gud Faderen er vår åndelige Far. Gud er åndenes Far. Vi tror at Den Hellige Ånd er vår hjelper og talsmann.

Vi i Evangeliehuset tror at det er Jesu Kristi nåde som oppdrar oss i vår kristne vandring og ikke moseloven.

Vi i Evangeliehuset tror på sann kristen omvendelse og at Guds godhet leder oss til omvendelse. Vi vender oss bort fra oss selv og til Gud.

Vi i Evangeliehuset tror at Troen gir oss det vi allerede har fått av nåde.

Vi i Evangeliehuset tror at kirken er for de troende. “Et sted der Gud og mennesker trives” Når mennesker trives så vil vi også invitere nye mennesker inn i felleskapet.

Vi i Evangeliehuset tror på å ha åndelig fellesskap med alle Kristus-troende uansett kirkesamfunn. Det som forener oss er troen på Jesus som Guds egen sønn og at Gud ble menneske og tok på seg alle menneskers synder og sykdommer da Han døde og ga sitt eget blod på korset, og etter tre dager og tre netter så sto Han opp fra de døde og lever i dag. 

Vi i Evangeliehuset tror kirken er et sted vi kan få åndelig mat fra himmelen og ha fellesskap med andre troende.

Vi i Evangeliehuset tror på å leve et overnaturlig -naturlig liv i hverdagen. Menigheten er et sted å bli utrustet til all god gjerning.

Vi i Evangeliehuset tror på et møte i hverdagen med våre naboer, kolleger, familie, venner og kjente der vi kan berøre de på forskjellige måter. En berøring av Jesus kommer igjennom hver enkel troende. Blant annet ved helbredelse, oppmuntring og trøst.

Vi i Evangeliehuset tror på å utruste alle de hellige til å være Jesus i hverdagen for alle mennesker. Jesus er hode og vi er Hans kropp i hverdagen.

Vi i Evangeliehuset tror at alle de troende har fått forsoningens tjeneste. Efes 4,11-12- 2.Kor 5,18-20 Derfor er de troende kalt til å utbre Guds Rike på jorden til alle mennesker.

Vi i Evangeliehuset tror på hele Bibelen, både GT og NT.  Vi tror at Bibelen må leses og inndeles på rett måte, i lys av den nye pakt, og i lys av Jesus som er selve Ordet fra Gud.

Vi i Evangeliehuset tror at den nye pakt tok over for den gamle pakt og at den nye pakt startet etter at Jesus døde og sto opp. Jesus fullførte deretter Guds Ord etter at Han dro tilbake til himmelen ved å gi Nådens Evangelium til Apostelen Paulus etter hans omvendelse. Apgj 20,24- Gal 1,6-12 – Efes 3,1-7 – Kol 1,25-27- Hebr 12,25-28

Vi i Evangeliehuset tror på å forkynne et “rent” Evangelium, det vil si: Vi skiller klart på den gamle pakt og den nye pakt. Vi har forsoningens tjeneste. Vi vektlegger åndens tjeneste og at ikke «bokstavens» og fordømmelsens tjeneste skal blandes inn i forkynnelsen.

Nådens evangelium

Vi i Evangeliehuset tror at Nådens evangelium skal forkynnes for alle mennesker, og at det er vår oppgave og utbre Guds Rike på jord.

Vi i Evangeliehuset tror på alle nådegavene. Vi praktiserer disse i våre møtepunkter det det er naturlig. Både i Gudstjenestene og i hverdagen. Vi tror også på alle tjenestegavene.

Vi i Evangeliehuset tror på bønnen og tilbedelsen, på å løfte opp Jesus Kristus som vår frelser og helbreder. Vi tilber og ærer Faderen som vår Gud. Vi tror Den Hellige Ånd hjelper oss fra vårt indre.

Vi i Evangeliehuset tror at vi er ett med Jesus Kristus, at Han er vårt liv og sentrum i alt vi gjør. Vi tror at vi er Hans ambassadører her nede på jorden og at vi kan utøve makt over sykdommer og omstendigheter i Jesus navn.

Nattverd

Vi i Evangeliehuset tror på Nattverdens kraft. Vi gjør dette for å minnes Jesu død til Han kommer tilbake.

Vi i Evangeliehuset tror at Nattverden er en viktig handling for å hjelpe menigheten ut av fordømmelse, sykdom og nederlag og for å hjelpe oss å leve i helse, frihet fra synd og nederlag. Nattverden er et kontaktpunkt mellom det naturlige og det overnaturlige. Vi gjør dette så ofte vi kan, alene og med hverandre.

Vi i Evangeliehuset tror på å skjelne mellom Brødet og på Vinbegeret:   Brødet minner oss om Jesu legeme før korset og at Han der på korset tok på seg og døde bort med alle våre synder og sykdommer. «Ved Hans sår har vi fått legedom». Brødet minner oss på at vårt gamle jordiske liv fra fødsel til død ble ett med Jesus på korset. «Når Han døde så døde vi med Ham». Brødet minner oss hver gang vi tar nattverden på at vi er døde fra våre synder og sykdommer. Det gamle livet er borte.

Vinbegeret er den nye pakt i Hans blod.  Vinbegeret er Jesu livgivende blod. Vinbegeret minner oss på at vi sto opp med Kristus i Hans oppstandelse fra det døde. Vinbegeret vil hjelpe oss å holde fast i sannheten om hvem vi er i Kristus. Jesus-livet er i blodet. Jesu Kristi oppståtte legeme er den nye pakts hemmelighet, menigheten. Jesus Kristus er den nye skapningen som vi er en del av. Han er vårt hode og vi er Hans kropp. Det vil si at vi er ett med Kristus. «Slik Kristus er nå, slik er vi i denne verden» Vi tror at begeret viser oss at alle Guds løfter tilhører oss. Helse, velstand, kraft, fred, hvile, visdom, kunnskap mm.

Dåp

Vi i Evangeliehuset tror på og praktiserer troendes dåp i Jesu navn, med full neddykkelse i vann. Du blir døpt til Kristus. Dåpen er et symbol på det som skjedde i frelsesøyeblikket, at hele ditt syndige og jordiske Adamittiske liv døde med Kristus på korset. Du begraves sammen med Kristus og du står opp som en helt ny skapning fra de døde sammen med Jesus Kristus. Du er en Ny skapning I Kristus Jesus.

Dåpen er en offisiell trosbekjennelse på Jesus Kristus som Herre og Gud, det er en trosbekjennelse for mennesker og for makter, myndigheter og for alle ondskapens krefter i himmelrommet. Du tilhører fra nå av Jesus Kristus.

Du trenger ikke være døpt for å stå som medlem i menigheten.