Vårt mandat og hva vi tror.

Evangeliehuset Romerike er en menighetsplantende menighet.

Vår drøm er å være et sted der Gud og mennesker trives.

Vårt mandat er å forkynne nådens evangelium til alle mennesker, utruste de troende, trene ledere og plante nye menigheter.

Vi tror at alle som bekjenner og tror på Jesus Kristus og tror at Jesus døde for alle mennesker og sto opp igjen, de tilhører Guds familie og har fått evig liv og skal ikke fortapes. Den som tror på Jesus blir ikke fordømt , Men den som ikke vil tro er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Jesus Kristus.

Vi tror at det evige livet er å kjenne Faderen og Jesus Kristus. Joh 17.3

Vi tror at Gud er En. I Guddommen er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Vi tror på Jesus Kristus som vår Herre og Gud. Jesus er det synlige bilde på Guds vesen. Jesus viste oss hvem Gud Faderen er. Gud Faderen er vår åndelige Far. Gud er åndenes Far. Vi tror at Den Hellige Ånd er vår hjelper og talsmann.

Vi tror at det er Jesu Kristi nåde som oppdrar oss i vår kristne vandring og ikke moseloven.

Vi tror på sann kristen omvendelse og at Guds godhet leder oss til omvendelse. Vi vender oss bort fra oss selv og til Gud.

Vi tror at Troen gir oss det vi allerede har fått av nåde.

Vi tror at kirken er for de troende. “Et sted der Gud og mennesker trives” Når mennesker trives så vil vi også invitere nye mennesker inn i felleskapet.

Vi tror på å ha åndelig fellesskap med alle Kristus-troende uansett kirkesamfunn. Det som forener oss er troen på Jesus som Guds egen sønn og at Gud ble menneske og tok på seg alle menneskers synder og sykdommer da Han døde og ga sitt eget blod på korset, og etter tre dager og tre netter så sto Han opp fra de døde og lever i dag. 

Vi tror kirken er et sted vi kan få åndelig mat fra himmelen og ha fellesskap med andre troende.

Vi tror på å leve et overnaturlig -naturlig liv i hverdagen. Menigheten er et sted å bli utrustet til all god gjerning.

Vi tror på et møte i hverdagen med våre naboer, kolleger, familie, venner og kjente der vi kan berøre de på forskjellige måter. En berøring av Jesus kommer igjennom hver enkel troende. Blant annet ved helbredelse, oppmuntring og trøst.

Vi tror på å utruste alle de hellige til å være Jesus i hverdagen for alle mennesker. Jesus er hode og vi er Hans kropp i hverdagen.

Vi tror at alle de troende har fått forsoningens tjeneste. Efes 4,11-12- 2.Kor 5,18-20 Derfor er de troende kalt til å utbre Guds Rike på jorden til alle mennesker.

Vi tror på hele Bibelen, både GT og NT.  Vi tror at Bibelen må leses og inndeles på rett måte, i lys av den nye pakt, og i lys av Jesus som er selve Ordet fra Gud.

Vi tror at den nye pakt tok over for den gamle pakt og at den nye pakt startet etter at Jesus døde og sto opp. Jesus fullførte deretter Guds Ord etter at Han dro tilbake til himmelen ved å gi Nådens Evangelium til Apostelen Paulus etter hans omvendelse. Apgj 20,24- Gal 1,6-12 – Efes 3,1-7 – Kol 1,25-27- Hebr 12,25-28

Vi tror på å forkynne et “rent” Evangelium, det vil si: Vi skiller klart på den gamle pakt og den nye pakt. Vi har forsoningens tjeneste. Vi vektlegger åndens tjeneste og at ikke “bokstavens” og fordømmelsens tjeneste skal blandes inn i forkynnelsen.

Nådens evangelium

Vi tror at Nådens evangelium skal forkynnes for alle mennesker, og at det er vår oppgave og utbre Guds Rike på jord.

Vi tro på alle nådegavene. Vi praktiserer disse i våre møtepunkter det det er naturlig. Både i Gudstjenestene og i hverdagen. Vi tror også på alle tjenestegavene.

Vi tror bønnen og tilbedelsen, på å løfte opp Jesus Kristus som vår frelser og helbreder. Vi tilber og ærer Faderen som vår Gud. Vi tror Den Hellige Ånd hjelper oss fra vårt indre.

Vi tror at vi er ett med Jesus Kristus, at Han er vårt liv og sentrum i alt vi gjør. Vi tror at vi er Hans ambassadører her nede på jorden og at vi kan utøve makt over sykdommer og omstendigheter i Jesus navn.

Nattverd

Vi tror på Nattverdens kraft. Vi gjør dette for å minnes Jesu død til Han kommer tilbake.

Vi tror at Nattverden er en viktig handling for å hjelpe menigheten ut av fordømmelse, sykdom og nederlag.

Vi tror at brødet er et kontaktpunkt mellom det overnaturlige og det naturlige, brødet minner oss om Jesu legeme og hjelper oss å motta helbredelse og hjelper oss så vi kan leve i daglig helse.

Vi tror at vinen minner oss om Jesus blod som renser fra all synd. Blodet vil vil hjelpe oss å holde fast i sannheten om at vi er tilgitt i Kristus, det minner oss om at blodet vasket bort alle syndene våre da vi påkalte Jesus Kristus den dagen vi ble frelst og født på ny. Apgj 22,16 – Efes 4,32 – Kol 2,13 og 3,13 Blodet minner oss også om at Jesus tok bort alle våre sjelelige plager. Sjelen er i blodet.

Dåp

Vi tror på og praktiserer troendes dåp i Jesu navn, med full neddykkelse i vann. Du blir døpt til Kristus. Dåpen er et symbol på det som skjedde i frelsesøyeblikket, at hele ditt syndige og jordiske Adamittiske liv døde med Kristus på korset. Du begraves sammen med Kristus og du står opp som en helt ny skapning fra de døde sammen med Jesus Kristus. Du er en Ny skapning I Kristus Jesus.

Dåpen er en offisiell trosbekjennelse på Jesus Kristus som Herre og Gud, det er en trosbekjennelse for mennesker og for makter, myndigheter og for alle ondskapens krefter i himmelrommet. Du tilhører fra nå av Jesus Kristus.

Du trenger ikke være døpt for å stå som medlem i menigheten.