Vårt mandat og hva vi tror.

Evangeliehuset Romerike er en menighetsplantende menighet.

Vår drøm er å være et sted der Gud og mennesker trives.

Vårt mandat er å forkynne nådens evangelium til alle mennesker, utruste de troende, trene ledere og plante nye menigheter.

 

Vi tror at alle som bekjenner og tror på Jesus Kristus  og at Jesus døde for alle mennesker og sto opp igjen, de tilhører Guds familie og har fått evig liv.

Vi tror at det evige livet er å kjenne, eller å ha samfunn med Faderen og Jesus Kristus, evig død er å ikke kjenne Faderen eller Jesus Kristus.

Vi tror på Jesus Kristus som vår Herre og Gud. Jesus er det synlige bilde på Guds vesen. Jesus viste oss hvem Gud Faderen er.  Jesus er Guds navn i den nye pakt. Jesus er Guds Ord som ble synlig. Guds tanker for menneskene kommer tilsyne igjennom en Jesus som viste nåde til syndere. Jesus kom med nådens virkelighet.

Vi tror at Gud er En. I Gudommen er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd permanent til stede. Disse kan ikke skilles som tre Guder, de er En Gud. For å skjønne hvem Faderen er må vi se på Jesus, for Han forklarte oss hvem Faderen er.

Vi tror på en nådefull Gud. En Gud som gjenoppretter alle ting uansett fortid. Gud er og har alltid vært kjærlighet.

Vi tror på den ufortjente nåden. At Gud gir oss alle ting uavhengig av egne prestasjoner og lovgjerninger. Nåden er gratis og mottas ved troen. Faderen har gitt oss alle ting ved sin ufortjente nåde.

Vi tror at det er Nåden som oppdrar oss i vår kristne vandring og ikke loven.

Vi tror at Guds godhet leder oss til omvendelse.

Vi tror på Troen uten egne lovgjerninger. Troen gir oss det vi har fått av nåde.

Vi tror at kirken er for de troende. “Et sted der Gud og mennesker trives” Når mennesker trives så vil vi også invitere nye mennesker inn i felleskapet.

Vi tror på å ha åndelig fellesskap med alle troende uansett kirkesamfunn.

Vi tror kirken er et sted vi kan få åndelig mat fra himmelen og ha fellesskap med andre troende.

Vi tror på å leve et overnaturlig -naturlig liv i hverdagen. Menigheten er et sted å bli utrustet til all god gjerning.

Vi tror på et møte i hverdagen med våre naboer, kolleger, familie, venner og kjente der vi kan berøre de på forskjellige måter. En berøring av Jesus kommer igjennom hver enkel troende. Blant annet ved helbredelse, oppmuntring og trøst.

Vi tror på å utruste alle de hellige til å være Jesus i hverdagen for alle mennesker. Jesus er hode og vi er Hans kropp i hverdagen.

Vi tror at alle de troende har fått forsoningens tjeneste. Efes 4,11-12- 2.Kor 5,18-20

Vi tror på viktigheten av hele  både GT og NT.  Vi tror at Bibelen må leses og inndeles på rett måte, i lys av den nye pakt, og i lys av Jesus som er selve Ordet fra Gud. Jesus er Guds Ord.

Vi tror at den nye pakt tok over for den gamle pakt og at den nye pakt startet etter at Jesus døde og sto opp. Jesus fullførte deretter Guds Ord etter at Han dro tilbake til himmelen ved å gi Nådens Evangelium til Apostelen Paulus etter hans omvendelse. Apgj 20,24- Gal 1,6-12 – Efes 3,1-7 – Kol 1,25-27- Hebr 12,25-28

Vi tror på å forkynne et “rent” Evangelium, det vil si: Vi skiller klart på den gamle pakt og den nye pakt. Vi sier at vi har forsoningens tjeneste og at fordømmelse ikke skal blandes inn i forkynnelsen. Det betyr at på våre møter blir du oppbygget, du får høre at du er godtatt av en kjærlig Gud, på tross av at du kan ha problemer, sykdommer eller laster i livet.

Nådens evangelium

Vi tror at Nådens evangelium skal forkynnes for alle mennesker, og at Åndens frukt kommer ut fra dette. Det blir et verk av Gud og ikke av eget strev.

Vi tro på alle nådegavene. Vi praktiserer disse i våre møtepunkter det det er naturlig. Både i Gudstjenestene og i hverdagen.

Vi tror på å løfte opp Jesus Kristus som vår frelser og helbreder.

Vi tror at Jesus Kristus er vårt liv og sentrum i alt vi gjør.

Nattverd

Vi tror på Nattverdens kraft. Vi gjør dette for å minnes Jesu død til Han kommer tilbake.

Vi tror at Nattverden er en viktig handling for å hjelpe menigheten ut av fordømmelse, sykdom og nederlag.

Vi tror at brødet minner oss om Jesu legeme og hjelper oss å motta helbredelse og at vi kan leve i daglig helse.

Vi tror at vinen minner oss om Jesus blod som vil hjelpe oss å holde fast i sannheten om at vi er tilgitt i Kristus, det minner oss om at blodet har vasket bort alle syndene våre idet vi påkalte Jesus Kristus den dagen vi ble frelst og født på ny. Apgj 22,16 – Efes 4,32 – Kol 2,13 og 3,13 Blodet minner oss også om at Jesus tok bort alle våre sjelelige plager. Sjelen er i blodet.

Dåp

Vi tror på å praktiserer troendes dåp i Jesu navn, med full neddykkelse i vann. Du trenger ikke være døpt for å stå som medlem i menigheten.